Presentem la sol·licitud a Miquel Lupiáñez per la cessió d'espais electorals

Avui hem presentat una sol·licitud en què demanem a l'alcalde de Blanes que reconsideri la seva decisió de no cedir espais i que ens expliqui per escrit els motius de la seva decisió sigui quina sigui finalment.

 

Àngel Canosa Fernández, portaveu del Grup Municipal d'ERC, en funció de les competències que té com a regidor d'aquest Ajuntament, 

EXPOSA:

1. Que amb data 6 de setembre l'Alcalde President de l'Ajuntament de Blanes, Sr. Miquel Lupiáñez, va rebre una carta del Govern de Catalunya en què se li demanava que confirmés la cessió dels espais electorals de què disposa el municipi o les variacions que es poguessin produir. El termini fixat per fer aquesta comunicació i comprometre's a la realització del referèndum convocat era de 48h i va acabar, per tant, el dia 8. 

2. El mateix dia 7 es va comunicar al Portaveus dels Grups Municipals un informe realitzat pel Secretari de l'Ajuntament en què es concloïa que la cessió dels espais no s'ajustava a la legalitat atenent al fet que Llei 19/2017 del 6 de setembre del referèndum d'autodeterminació havia estat suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional.

3. ERC va emetre un comunicat tot just va conèixer aquesta informació que comportava la decisió per part de l'alcalde de no cedir els espais electorals al Govern. En aquest comunicat, a banda de declarar que estàvem en contra d'aquest posicionament que impedia la ciutadania de Blanes dur a terme el seu dret al vot en condicions de màxima normalitat, també advertíem que si en el termini marcat pel govern l'alcalde, Miquel Lupiáñez, no havia signat un Decret assabentant-se de la convocatòria del referèndum i comprometent-se a la cessió dels espais, lliuraríem una sol·licitud perquè se'ns comuniqués per escrit una explicació de la decisió presa, la qual cosa comportaria una presa de decisió política que conclouria, a molt estirar, el 2 d'octubre.

4. Havent-se excedit el temps abans esmentat, i coneixent la negativa de l’alcalde Miquel Lupiañez a donar compliment a les resolucions del nostre Parlament així com a les lleis que han estat promulgades li fem arribar la nostra petició formal perquè, a la major brevetat possible, torni a valorar la seva decisió permetent així que la ciutadania de Blanes pugui expressar lliurament la seva voluntat a les urnes que, donant compliment a la llei, haurien d’estar situades al col·legis electorals que es fan servir habitualment al nostre municipi.

5.- Informem, igualment, que el grup Municipal d’ERC, així com la secció de Blanes d’ERC i qui la representa, es posen a disposició del President de la Generalitat de Catalunya, del nostre Govern, del nostre Parlament i de la resta d’institucions catalanes per a dur a terme qualsevol mena d’actes, activitats, trobades, comunicacions o tasques de voluntariat o de qualsevol altra mena que facin possible que el poble català, incloent el blanenc, expressi la seva voluntat com sempre s’ha fet a les urnes el proper dia 1 d’octubre.

 

Per tot el que s'ha exposat, 

SOL·LICITA

Que reconsideri la seva decisió i que busqui una manera efectiva de fer possible la votació a Blanes en les mateixes condicions que en qualsevol comtessa electoral i que,cas que no es produeixi una decisió que s’ajusti a la demanada que li fem, i que mantingui la seva decisió de no signar cap Decret o de no facilitar que un altre regidor ho faci per ell, li sigui comunicat per escrit fent-hi constar els motius pels quals ha pres aquesta decisió de no cedir els espais electorals de Blanes per al referèndum del dia 1 d'octubre de 2017.

Atentament, 

Àngel Lluís Canosa Fernàndez

Portaveu del GM ERC 

Ajuntament de Blanes

 

Blanes, 12 de setembre de 2017